خدمات آزمایشگاهی

لیست جامع خدمات

ردیفآزمایشگاهنام آزمون / خدمتمحدوده کاربردهزینه
1خواص مکانیکیکشش در دمای محیط تا 40 تنمواد فلزیتماس بگیرید
2خواص مکانیکیکشش در دمای محیط 40 تا 100 تن *مواد فلزیتماس بگیرید
3خواص مکانیکیکشش در دمای محیط با اکستنسیومترمواد فلزیتماس بگیرید
4خواص مکانیکیکشش دما بالا تا 400 درجه سانتی‏گرادمواد فلزیتماس بگیرید
5خواص مکانیکیکشش دما بالا تا 1000 درجه سانتی‏گرادمواد فلزیتماس بگیرید
6خواص مکانیکیآزمون کشش سیم و مفتولمواد فلزیتماس بگیرید
7خواص مکانیکیآزمون فشار در دمای محیطمواد فلزیتماس بگیرید
8خواص مکانیکیآزمون فشار در دما بالا تا دمای 400 درجه سانتی‏گرادمواد فلزیتماس بگیرید
9خواص مکانیکیآزمون فشار در دما بالا بیش از دمای 400 درجه سانتی‏گرادمواد فلزیتماس بگیرید
10خواص مکانیکیخمش سه و چهار نقطهمواد فلزیتماس بگیرید
11خواص مکانیکیآزمون ضربه در دمای محیطمواد فلزیتماس بگیرید
12خواص مکانیکیآزمون ضربه در دمای زیر 50-مواد فلزیتماس بگیرید
13خواص مکانیکیآزمون ضربه در دمای بالاتر از دمای محیطمواد فلزیتماس بگیرید
14خواص مکانیکیناچ U و V بر روی نمونه‏های آزمون ضربهمواد فلزیتماس بگیرید
15خواص مکانیکیسختی سنج ماکرو (به روش‏های برینل)مواد فلزیتماس بگیرید
16خواص مکانیکیسختی سنج ماکرو (به روش‏های ویکرز )مواد فلزیتماس بگیرید
17خواص مکانیکیسختی سنج ماکرو (به روش‏های راکول)مواد فلزیتماس بگیرید
18خواص مکانیکیسختی سنج میکرو (میکرو ویکرز)مواد فلزیتماس بگیرید
19خواص مکانیکیآزمون سختی ماکرو پرتابل (LEEB)مواد فلزیتماس بگیرید
20خواص مکانیکیآزمون سختی ماکرو پرتابل(UCI)مواد فلزیتماس بگیرید
21خواص مکانیکیآزمون میکرو سختی پیچ‏ها *مواد فلزیتماس بگیرید
22همکارآزمون CTOD *تماس بگیرید
23همکارچقرمگی شکست فلزات *تماس بگیرید
24همکارآزمون خستگی *تماس بگیرید
25همکارآزمون آنالیز عنصری *تماس بگیرید
26آزمون های غیر مخربآزمون مایع نافذمواد فلزیتماس بگیرید
27آزمون های غیر مخربآزمون ذرات مغناطیسیتماس بگیرید
28آزمون های غیر مخربآزمون فراصوتیتماس بگیرید
29آزمون های غیر مخربتفسیر فیلم رادیو گرافیتماس بگیرید
30آزمون های غیر مخربآزمون فریت سنجیتماس بگیرید
31آزمون های غیر مخربآزمون ضخامت سنجیتماس بگیرید
32آزمون های غیر مخربزبری سنجیتماس بگیرید
33مورفولوژیتعیین ضخامت پوشش به روش میکروسکوپیتماس بگیرید
34مورفولوژیتصویر برداری توسط میکروسکوپ عبوری (TEM) نمونه بالکآلومینیوم – مس- فولادهای غیر مغناطیسیتماس بگیرید
35مورفولوژیآماده سازی نمونه بالک برای TEMتماس بگیرید
36مورفولوژیتصویر برداری توسط میکروسکوپ عبوری (TEM) نمونه پودریانواع موادتماس بگیرید
37مورفولوژیتصویر الگوی پراش الکترونی عبوریتماس بگیرید
38مورفولوژیتصویر برداری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)مواد فلزی، کامپوزیت و سرامیکتماس بگیرید
39مورفولوژیپوشش دهی طلا (Sputter-Coater)مواد جامدتماس بگیرید
40مورفولوژیانجام آنالیز EDS نقطه‌ایمواد جامدتماس بگیرید
41مورفولوژیانجام آنالیز EDS خطیمواد جامدتماس بگیرید
42مورفولوژیانجام آنالیز Map EDSمواد جامدتماس بگیرید
43آماده سازی نمونهمانت گرمتماس بگیرید
44آماده سازی نمونهمانت سردتماس بگیرید
45آماده سازی نمونهآماده‏سازی متالوگرافیتماس بگیرید
46آماده سازی نمونهآماده‏سازی متالوگرافی ویژهتماس بگیرید
47آماده سازی نمونهآزمون متالوگرافیتماس بگیرید
48آماده سازی نمونهآزمون متالوگرافی ویژهتماس بگیرید
49مورفولوژیآزمون میکروسکوپی نیروی اتمی (AFM)مواد فلزی، کامپوزیت و سرامیکتماس بگیرید
50مورفولوژیآزمون طیف نگاری پراش پرتو ایکسانواع مواد از جمله پودر و بالکتماس بگیرید
51مورفولوژیتحلیل طیف و شناسایی فازتماس بگیرید
52مورفولوژیتعیین کریستالیت سایز و میکرو کرنش شبکه از روی طیف پراش پرتو ایکستماس بگیرید
53مورفولوژیتعیین میزان کریستاله / آمورف بودن ماده از روی طیف پراش پرتو ایکستماس بگیرید
54مورفولوژیاندازه‏گیری تنش پسماند به روش پرتو ایکستماس بگیرید
55مورفولوژیآنالیز کمی فازهای شناسایی شده (Rietveld refinment) از روی طیف پراش پرتو ایکسفازهای کریستالیتماس بگیرید
56آنالیز شیمیاییآزمون FT-IRانواع مواد از جمله پودر و بالکتماس بگیرید
57آنالیز شیمیاییشناسایی و تحلیل طیف های FT-IRانواع مواد از جمله پودر و بالکتماس بگیرید
58آنالیز شیمیاییآزمون TGA از دمای محیط تا 1000درجه سانتی‏گرادمواد فلزی، سرامیکی و پلیمریتماس بگیرید
59آنالیز شیمیاییآزمون تعیین ویسکوزیتهمایعاتتماس بگیرید
60آنالیز شیمیاییآزمون تعیین چگالی ارشمیدسیتماس بگیرید
61آنالیز شیمیاییآزمون تعیین چگالی ظاهریپودرتماس بگیرید
62آنالیز شیمیاییآزمون تعیین چگالی انباشتپودرتماس بگیرید
63آنالیز شیمیاییآزمون تعیین سیال پذیریپودرتماس بگیرید
64خوردگی و سطحهدایت سنجیمایعاتتماس بگیرید
65خوردگی و سطحآزمون امپدانس (EIS)مواد فلزیتماس بگیرید
66خوردگی و سطحآزمون PDP (پلاریزاسیون)مواد فلزیتماس بگیرید
67خوردگی و سطحآزمون قفس گردانتماس بگیرید
68خوردگی و سطحتعیین حساسیت به خوردگی مرزدانه‏ای ( practic E- ASTM A262)فولادهای زنگ نزن و آلیاژهای مهندسیتماس بگیرید
69خوردگی و سطحتعیین حساسیت به خوردگی مرزدانه‏ای ( Practic A- ASTM A262)فولادهای زنگ نزن و آلیاژهای مهندسیتماس بگیرید
70خوردگی و سطحلایه نشانی سل ژل (به ازای یک ساعت بیشتر، 20 درصد به هزینه اضافه می‌گردد.)انواع موادتماس بگیرید
71خوردگی و سطحلایه نشانی الکتروپلیتینگمواد فلزیتماس بگیرید
72خوردگی و سطحلایه نشانی الکترولسمواد فلزیتماس بگیرید
73خوردگی و سطحجدایش کاتدی 28 روز در دمای محیطپوشش پلیمری روی فلزاتتماس بگیرید
74خوردگی و سطحجدایش کاتدی 28 روز در دمای 50 درجه سانتی‏گرادپوشش پلیمری روی فلزاتتماس بگیرید
75خوردگی و سطحاندازه‏گیری بازیسته (pH)از صفر تا 14تماس بگیرید
76سرامیکسایشتماس بگیرید
77سرامیکآسیاب سیاره‌ای (کاپ فولادی با حجم 200 سی‌سی بدون دمش گاز)مواد فلزی، سرامیکی و پلیمریتماس بگیرید
78سرامیکآسیاب سیاره‌ای (کاپ فولادی با حجم 200 سی‌سی با دمش گاز)مواد فلزی، سرامیکی و پلیمریتماس بگیرید
79سرامیکآسیاب پر انرژی (SPEX)مواد فلزی، سرامیکی و پلیمریتماس بگیرید
80سرامیکشیکر الکتماس بگیرید
81سرامیکآسیاب جارمیلتماس بگیرید
82سرامیکحمام الترواسونیکتماس بگیرید
83عملیات حرارتیآون معمولی (به ازای هر ساعت اضافه، 20درصد به مبلغ اضافه می‌گردد.)مواد فلزی، کامپوزیت و سرامیکتماس بگیرید
84عملیات حرارتیآون خلأ (به ازای هر ساعت اضافه، 20درصد به مبلغ اضافه می‌گردد.)مواد فلزی، کامپوزیت و سرامیکتماس بگیرید
85عملیات حرارتیکوره باکسی 600درجه با یک ساعت ماندگاری (به ازای هر ساعت اضافه، 20درصد به مبلغ اضافه می‌گردد.)مواد فلزی، کامپوزیت و سرامیکتماس بگیرید
86عملیات حرارتیکوره باکسی 1200درجه با یک ساعت ماندگاری (به ازای هر ساعت اضافه، 20درصد به مبلغ اضافه می‌گردد.)مواد فلزی، کامپوزیت و سرامیکتماس بگیرید
87عملیات حرارتیکوره تیوپی تا 1000درجه با یک ساعت ماندگاری (به ازای هر ساعت اضافه، 20درصد به مبلغ اضافه می‌گردد.)مواد فلزی، کامپوزیت و سرامیکتماس بگیرید
88عملیات حرارتیکوره تیوپی تا 1000درجه با یک ساعت ماندگاری تحت گاز (به ازای هر ساعت اضافه، 20درصد به مبلغ اضافه می‌گردد.)مواد فلزی، کامپوزیت و سرامیکتماس بگیرید
89عملیات حرارتیکوره باکسی تحت گاز محافظ تا 1000درجه با یک ساعت ماند‏گار (به ازای هر ساعت اضافه، 20درصد به مبلغ اضافه می‌گردد.)مواد فلزی، کامپوزیت و سرامیکتماس بگیرید
90عملیات حرارتیکوره باکسی تحت گاز محافظ تا 1500درجه با یک ساعت ماندگاری تحت گاز (به ازای هر ساعت اضافه، 20درصد به مبلغ اضافه می‌گردد.)مواد فلزی، کامپوزیت و سرامیکتماس بگیرید
91خوردگی و سطحارزیابی چسبندگی (کراس کات)پوشش پلیمری روی فلزاتتماس بگیرید

 

 

دریافت فایل

برای دریافت لیست جامع خدمات در یک فایل PDF روی دکمه زیر کلیک نمایید.