امروز ؛ چهارشنبه, 21 اردیبهشت 1401

About Us

The National Center for Research and Development of Materials Science and Engineering aims to empower and create a leading and comprehensive scientific center in the field of materials and metallurgy. Achieving self-sufficiency in the production of materials used in industry and solving challenges and obstacles is one of the most important goals of this center. Another goal is to establish a reference laboratory as one of the pillars of the main body of materials for the development of power plants. Carrying out research projects and providing educational services in the field of engineering and materials technology are among the main activities of this center. The center also provides laboratory services in the fields of materials engineering and metallurgy, mechanical and physical properties, corrosion and surface engineering, ceramics and advanced materials.

Test

In the laboratories of the National Center for Materials, a wide range of tests can be performed on a variety of metal, ceramic and polymeric materials.

Material design

The experts of the National Center for Materials have the ability to provide services and cooperation in the development of technical knowledge and the production of various advanced engineering materials.

Project

With the unique equipment, knowledge and experience available at the National Center for Materials, it is possible to carry out a variety of industrial projects.

Consulting

The experts of the Research and Development Department of the National Center for Materials are ready to provide advice in various fields of materials engineering.

Achievements and honors

news

رضا اسدی‌فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در سال جاری. برای حمایت از پژوهش های آزمایشگاهی در کشور اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده که یکی از آنها ارائه 40 میلیون ریال یارانه با تخفیف. 50 درصد به اعضای هیئت علمی سراسر کشور است.
یر استفاده می‌شود. بنابراین برای نمونه‌های بالک باید نمونه تا حد مطلوبی نازک شده باشد که امکان عبور الکترون از نمونه فراهم شود. امروزه در بسیاری از تحقیقات پیشرفته فیزیک، شیمی، بلورشناسی، علم مواد و زیست‌شناسی برای بررسی ساختارهای بلوری، تقارن، جهت‌گیری و نقائص بلوری از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده می‌شود.
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به منظور گسترش اطلاع رسانی خدمات. و امکانات این شبکه در میان دانشجویان، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران کسب امتیاز و امتیازات ویژه ای برای اعضای فعال باشگاه مشتریان در نظر گرفته است.

برخی نظرات مشتریان