امروز ؛ سه شنبه, 9 آذر 1400

About Us

The National Center for Research and Development of Materials Science and Engineering aims to empower and create a leading and comprehensive scientific center in the field of materials and metallurgy. Achieving self-sufficiency in the production of materials used in industry and solving challenges and obstacles is one of the most important goals of this center. Another goal is to establish a reference laboratory as one of the pillars of the main body of materials for the development of power plants. Carrying out research projects and providing educational services in the field of engineering and materials technology are among the main activities of this center. The center also provides laboratory services in the fields of materials engineering and metallurgy, mechanical and physical properties, corrosion and surface engineering, ceramics and advanced materials.

Test

In the laboratories of the National Center for Materials, a wide range of tests can be performed on a variety of metal, ceramic and polymeric materials.

Material design

The experts of the National Center for Materials have the ability to provide services and cooperation in the development of technical knowledge and the production of various advanced engineering materials.

Project

With the unique equipment, knowledge and experience available at the National Center for Materials, it is possible to carry out a variety of industrial projects.

Consulting

The experts of the Research and Development Department of the National Center for Materials are ready to provide advice in various fields of materials engineering.

دستاوردها و افتخارات

تازه‌هـــا

استاندارد، حداقل معیار قابل قبول در انجام هر کاری است به شرط آن‌که مورد تایید مراجع دارای صلاحیت قرار گرفته باشد. استانداردها بر اساس تجارب روزمره و نیازهای احساس شده افراد و سازمان‌ها در حیطه‌های گوناگون، شکل می‌گیرند و باعث ایجاد تفاهم عملی بین فناوری و محدوده‌های اقتصادی می‌شوند.
یز کردن سطح ماده ای است که با لیزر در تماس است. اشعه لیزر با پارامترهای مشخص وقتی به سطح قطعه فلزی برخورد می کند. لایه جرم یا اکسید که فلز را احاطه کرده انرژی لیزر را جذب کرده و تبخیر می­‌ شود. این فرایند تا تبخیر کامل جرم ادامه می یابد تا لایه کاملا از بین رفته و فلز خالص نمایان شود. نظر به اینکه فلزات قادر به جذب انرژی این نوع لیزر نمی باشند. لذا لیزر بدون اینکه اثری بر روی فلز داشته باشد بطور کامل منعکس می­‌شود.
قصد داریم به صورت تصویری به شما آموزش دهیم که چگونه از اعتبار خود یا اساتیدتان برای استفاده از خدمات آزمایشگاهی این مرکز استفاده نمایید. در ادامه نیز مهمترین قوانین در مورد نحوه استفاده از اعتبار در شبکه آزمایشگاهی را بیان می‌کنیم.