آزمایشگاه آنالیز مواد

این آزمایشگاه امکان دستیابی به متجهیزات پیشرفته آنالیز برای نمونه‌های مختلف آلی و غیرآلی را فراهم کرده‌است.

توانمندی‌ها

 • تعیین ترکیب شیمیایی زمینه و آنالیز نقطه‌ای و بالک به‌صورت عنصری
 • تعیین ساختار ساختار مولکولی گونه‌های مختلف خصوصا گونه‌های آلی
 • بررسی خواص جذبی و عبوری یک ماده در محدوده‌ی معین
 • قابلیت اندازه‌گیری کیفی و کمی عناصرشناسایی کیفی و تعیین ساختار مولکول‌های مختلف
 • جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی فرار و نیمه‌فرار
 • آنالیز نمونه‌های پیچیده محیطی و گازی
 • آنالیز و شناسایی کیفی مواد مجهول و تشخیص آلودگی‌ها و ناخالصی‌های آلی
 • حد تشخیص بالا با حجم نمونه بسیار کم

تجهیزات آزمایشگاه

 • دستگاه اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)
 • دستگاه کروماتوگرافی گازی طیف‌ سنج جرمی (GC-MS)
 • آنالیز حرارتی همزمان (STA)
 • ویسکومتر
 • کوانتومتر پایه آهن و آلومینیوم

این صفحه را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email